Privacybeleid

Connecting Consciousness Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Netherlands@Connectingconsciousness.org

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Connecting Consciousness verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doel Gegevens (belangrijkste onderdelen)Grondslag
Informatie inwinnen over onze organisatie en haar missieNaam, e-mail, berichtGerechtvaardigde belangen – het is voor ons noodzakelijk om uw bericht te lezen en op te slaan, zodat wij kunnen reageren op de manier die u zou verwachten.
   
Aanmelden als lidNaam, e-mail, contactinformatie, redenen waarom u lid wilt worden van CCContract – door het indienen van het aanmeldingsformulier bent u een contractuele relatie met ons aangegaan zoals uiteengezet in onze lidmaatschapsvoorwaarden.
   
Website functionaliteitWebsite activiteit verzameld via cookiesGerechtvaardigde belangen – het is noodzakelijk voor ons om een kleine hoeveelheid informatie op te slaan, meestal via cookies, om functionaliteit te leveren die u zou verwachten.
   
Mighty NetworksNaam, Email en telefoonnummerMiddels deze gegevens zijn wij in staat om toegang te verstrekken tot Mighty Networks

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Netherlands@Connectingconsciousness.org , dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Connecting Consciousness verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen alsmede overige communicatie

Het afhandelen van uw aanmelding als lid of bijwonen meetings (fysiek als ook virtueel)

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Delen van persoonsgegevens met derden

Connecting Consciousness verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Connecting Consciousness gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Connecting Consciousness verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Connecting Consciousness en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Netherlands@Connectingconsciousness.org.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Connecting Consciousness wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Connecting Consciousness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Netherlands@Connectingconsciousness.org.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar Netherlands@Connectingconsciousness.org.